Những con đường rộng rãi, yên tĩnh và điểm thư giãn Quận 7 cuối tuần

𝘛ô𝘪 đã 𝘵ừ𝘯𝘨 𝘦 𝘯𝘨ạ𝘪. 𝘛ô𝘪 đã 𝘵ừ𝘯𝘨 𝘴ẵ𝘯 𝘴à𝘯𝘨 𝘵𝘩ả 𝘮ì𝘯𝘩 𝘷à𝘰 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵â𝘮 𝘵𝘩à𝘯𝘩 𝘱𝘩ố 𝘏ồ 𝘊𝘩í 𝘔𝘪𝘯𝘩 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘯𝘩ư 𝘩ò𝘢 𝘷à𝘰 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘵𝘳ò 𝘷𝘶𝘪 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘪ờ 𝘬ế𝘵 𝘵𝘩ú𝘤 ở đó, 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 𝘵ô𝘪 𝘯𝘩ậ𝘯 𝘳𝘢 𝘮ì𝘯𝘩 𝘴ẽ 𝘴ố𝘯𝘨 ở 𝘘𝘶ậ𝘯 7. 𝘕ơ𝘪 𝘤á𝘤𝘩 𝘷ớ𝘪 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘬𝘩í 𝘴ô𝘪 độ𝘯𝘨 𝘷à 𝘩ỗ𝘯 𝘭𝘰ạ𝘯 ở 𝘘𝘶ậ𝘯 1 𝘷à 𝘬𝘩𝘶 𝘷ự𝘤 𝘭â𝘯 𝘤ậ𝘯 𝘮ộ𝘵 𝘲𝘶ã𝘯𝘨 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘬𝘩á 𝘹𝘢. 𝘕𝘩ư𝘯𝘨 𝘳ồ𝘪, 𝘵ô𝘪 𝘭ạ𝘪 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩ó𝘯𝘨 𝘺ê𝘶 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘤𝘰𝘯 đườ𝘯𝘨 𝘳ộ𝘯𝘨 𝘳ã𝘪, 𝘺ê𝘯 𝘵ĩ𝘯𝘩 𝘯ơ𝘪 đâ𝘺. 𝘝à 𝘯é𝘱 𝘮ì𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘤𝘰𝘯 𝘱𝘩ố 𝘯à𝘺, 𝘵ô𝘪 𝘣𝘪ế𝘵 𝘳ằ𝘯𝘨 𝘤ó 𝘳ấ𝘵 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 đị𝘢 đ𝘪ể𝘮 𝘷𝘶𝘪 𝘤𝘩ơ𝘪 ở 𝘘𝘶ậ𝘯 7, 𝘤𝘩𝘰 𝘤ả 𝘬𝘩á𝘤𝘩 𝘥𝘶 𝘭ị𝘤𝘩, 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥â𝘯 đị𝘢 𝘱𝘩ươ𝘯𝘨 𝘷à 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘯ướ𝘤 𝘯𝘨𝘰à𝘪.

Những con đường rộng rãi, yên tĩnh và điểm thư giãn Quận 7 cuối tuần
 

𝒞ô𝓃ℊ 𝓋𝒾ê𝓃 ℋồ ℬá𝓃 𝒩ℊ𝓊𝓎ệ𝓉

𝙼ộ𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 đị𝚊 đ𝚒ể𝚖 𝚟𝚞𝚒 𝚌𝚑ơ𝚒 ở 𝚀𝚞ậ𝚗 𝟽 𝚗ổ𝚒 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚕à 𝙲ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚗 𝙷ồ 𝙱á𝚗 𝙽𝚐𝚞𝚢ệ𝚝. Đâ𝚢 𝚕à đ𝚒ể𝚖 𝚗𝚐ắ𝚖 𝚌𝚑ạ𝚗𝚐 𝚟ạ𝚗𝚐 𝚟à 𝚗ơ𝚒 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚑𝚘ạ𝚝 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 𝚌𝚑ủ 𝚗𝚑ậ𝚝 𝚢ê𝚞 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚌ủ𝚊 𝚝ô𝚒. 𝙲ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚗 𝚞ố𝚗 𝚕ượ𝚗 độ𝚌 đá𝚘 𝚡𝚞𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚑 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚞𝚢ế𝚗 đườ𝚗𝚐 𝚝𝚑ủ𝚢 𝚔𝚑á 𝚕ớ𝚗 𝚟ớ𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚔𝚑𝚞 𝚍â𝚗 𝚌ư 𝚢ê𝚗 𝚝ĩ𝚗𝚑 𝚗ằ𝚖 ở 𝚙𝚑í𝚊 𝚋ê𝚗 𝚔𝚒𝚊. 𝙲ó 𝚕ẽ 𝚋ạ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚋𝚒ế𝚝 đế𝚗 𝚜ự 𝚝ồ𝚗 𝚝ạ𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚗 𝚗à𝚢 𝚝𝚛ừ 𝚙𝚑𝚒 𝚋ạ𝚗 đã đế𝚗 𝚌á𝚌 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚝â𝚖 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚖ạ𝚒 𝚐ầ𝚗 đó.

𝙲ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌ó 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚋ó𝚗𝚐 𝚛â𝚖, 𝚟ớ𝚒 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚌𝚊𝚘 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚗𝚑ỏ 𝚝ạ𝚘 𝚗ê𝚗 𝚖ộ𝚝 đị𝚊 đ𝚒ể𝚖 𝚑𝚘à𝚗 𝚑ả𝚘 để 𝚌𝚑𝚞ẩ𝚗 𝚋ị 𝚌𝚑𝚘 𝚖ộ𝚝 𝚌𝚑𝚞𝚢ế𝚗 𝚍ã 𝚗𝚐𝚘ạ𝚒 𝚗𝚐ắ𝚖 𝚑𝚘à𝚗𝚐 𝚑ô𝚗. 𝙲ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚖ộ𝚝 𝚌â𝚢 𝚌ầ𝚞 𝚙𝚑á𝚝 𝚜á𝚗𝚐 𝚝ừ 𝟼𝚑𝟹𝟶-𝟷𝟶𝚑𝟹𝟶 𝚝ừ 𝚝𝚑ứ 𝙽ă𝚖 đế𝚗 𝙲𝚑ủ 𝚗𝚑ậ𝚝, đượ𝚌 đặ𝚝 𝚝ê𝚗 𝚛ấ𝚝 𝚑ợ𝚙 𝚕à 𝚌ầ𝚞 Á𝚗𝚑 𝚂𝚊𝚘 𝚟à 𝚕à 𝚖ộ𝚝 đị𝚊 𝚍𝚊𝚗𝚑 𝚛ấ𝚝 𝚝𝚑𝚞 𝚑ú𝚝. Ở 𝚙𝚑í𝚊 𝚋ê𝚗 𝚔𝚒𝚊 𝚌ủ𝚊 𝚌â𝚢 𝚌ầ𝚞, 𝚋ạ𝚗 𝚜ẽ 𝚝ì𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚌𝚘𝚗 đườ𝚗𝚐 𝚖ò𝚗 𝚍ọ𝚌 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍ò𝚗𝚐 𝚗ướ𝚌. 𝚃ạ𝚒 đó, 𝚋ạ𝚗 𝚌ó 𝚝𝚑ể đ𝚒 𝚋ộ 𝚝𝚛ê𝚗 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌𝚘𝚗 đườ𝚗𝚐 𝚟ườ𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚘 𝚟à 𝚌𝚑𝚒ê𝚖 𝚗𝚐ưỡ𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚊𝚘 𝚑ồ đượ𝚌 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛í 𝚟ớ𝚒 𝚑𝚘𝚊 𝚑𝚞ệ 𝚗ằ𝚖 𝚛ả𝚒 𝚛á𝚌 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚞 𝚟ự𝚌.

𝙷ã𝚢 𝚗𝚑ớ 𝚛ằ𝚗𝚐, 𝚌ô𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚗 đô𝚒 𝚕ú𝚌 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚝𝚛ở 𝚗ê𝚗 đô𝚗𝚐 đú𝚌 – 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚔𝚒ể𝚞 𝚅𝚒ệ𝚝 𝙽𝚊𝚖. 𝙱ê𝚗 𝚌ạ𝚗𝚑 đó, 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 đế𝚗 đâ𝚢 𝚌ũ𝚗𝚐 đồ𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑ĩ𝚊 𝚜ẽ 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚐𝚒ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ó 𝚜𝚒ê𝚞 𝚗𝚑ỏ 𝚍ễ 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐.

𝔹ả𝕠 𝕥à𝕟𝕘 𝕟𝕘𝕙ệ 𝕥𝕙𝕦ậ𝕥 𝟛𝔻 𝔸𝕣𝕥𝕚𝕟𝕦𝕤

𝘛𝘩𝘢𝘮 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘉ả𝘰 𝘵à𝘯𝘨 𝘕𝘨𝘩ệ 𝘵𝘩𝘶ậ𝘵 3𝘋 𝘈𝘳𝘵𝘪𝘯𝘶𝘴 𝘭à 𝘮ộ𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 đ𝘪ề𝘶 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ể 𝘣ỏ 𝘲𝘶𝘢 𝘬𝘩𝘪 𝘯ó𝘪 𝘷ề 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 đị𝘢 đ𝘪ể𝘮 𝘷𝘶𝘪 𝘤𝘩ơ𝘪 ở 𝘘𝘶ậ𝘯 7, đố𝘪 𝘷ớ𝘪 𝘵ô𝘪. 𝘛ô𝘪 đã đế𝘯 đâ𝘺 𝘷ớ𝘪 𝘮ộ𝘵 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘣ạ𝘯 𝘷à 𝘤𝘩ỉ 𝘣𝘪ế𝘵 đế𝘯 𝘯ơ𝘪 𝘯à𝘺 𝘤á𝘤𝘩 đâ𝘺 𝘷à𝘪 𝘯𝘨à𝘺.

𝘎𝘪á 𝘷é 𝘷à𝘰 𝘤ổ𝘯𝘨 𝘣ả𝘰 𝘵à𝘯𝘨 𝘭à 260.000đồ𝘯𝘨 𝘷à𝘰 𝘤á𝘤 𝘯𝘨à𝘺 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘶ầ𝘯 𝘷à 300.000 đồ𝘯𝘨 𝘷à𝘰 𝘤𝘶ố𝘪 𝘵𝘶ầ𝘯. 𝘎𝘪ờ 𝘭à𝘮 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘭à 9 𝘨𝘪ờ 𝘴á𝘯𝘨 đế𝘯 6 𝘨𝘪ờ 𝘤𝘩𝘪ề𝘶, 𝘛𝘩ứ 𝘏𝘢𝘪 đế𝘯 𝘛𝘩ứ 𝘚á𝘶, 𝘷à 9 𝘨𝘪ờ 𝘴á𝘯𝘨 đế𝘯 8 𝘨𝘪ờ 𝘵ố𝘪 𝘷à𝘰 𝘤𝘶ố𝘪 𝘵𝘶ầ𝘯. 𝘉ả𝘰 𝘵à𝘯𝘨 𝘯ằ𝘮 ở 𝘱𝘩ườ𝘯𝘨 𝘛â𝘯 𝘏ư𝘯𝘨 𝘤ủ𝘢 𝘘𝘶ậ𝘯 7.

𝘊á𝘤 𝘣ứ𝘤 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩 𝘵ườ𝘯𝘨 𝘭ớ𝘯 𝘷ừ𝘢 𝘩ấ𝘱 𝘥ẫ𝘯 𝘷ừ𝘢 độ𝘤 đá𝘰. 𝘕𝘨𝘩ệ 𝘵𝘩𝘶ậ𝘵 𝘵ạ𝘪 đâ𝘺 𝘭à 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘣à𝘯 𝘤ã𝘪. 𝘛𝘰à𝘯 𝘣ộ 𝘤á𝘤 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 đượ𝘤 𝘷ẽ 𝘯𝘩ư 𝘮ộ𝘵 𝘤ả𝘯𝘩 𝘩𝘰à𝘯 𝘤𝘩ỉ𝘯𝘩 𝘵ừ 𝘵𝘳ầ𝘯 𝘯𝘩à, 𝘴à𝘯 𝘯𝘩à 𝘷à 𝘤á𝘤 𝘷ị 𝘵𝘳í để 𝘣ạ𝘯 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘤𝘩ụ𝘱 ả𝘯𝘩 𝘩𝘰à𝘯 𝘩ả𝘰.

𝘉ạ𝘯 𝘵𝘩ậ𝘮 𝘤𝘩í 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘤ó đượ𝘤 𝘮ộ𝘵 𝘣ứ𝘤 ả𝘯𝘩 𝘪𝘯 đượ𝘤 để 𝘭à𝘮 𝘮ó𝘤 𝘬𝘩ó𝘢. 𝘛ô𝘪 𝘷ẫ𝘯 𝘤ò𝘯 𝘤á𝘪 𝘮ó𝘤 𝘬𝘩ó𝘢 𝘤𝘩ụ𝘱 ở đâ𝘺, 𝘨ắ𝘯 𝘵𝘳ê𝘯 𝘣𝘢 𝘭ô 𝘤ủ𝘢 𝘵ô𝘪. 𝘊á𝘪 đầ𝘶 𝘯𝘩ỏ 𝘣é 𝘤ủ𝘢 𝘵ô𝘪 đ𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘩ô 𝘳𝘢 𝘵ừ 𝘮ộ𝘵 𝘣ứ𝘤 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩 𝘵ườ𝘯𝘨 𝘬𝘩ổ𝘯𝘨 𝘭ồ 𝘤ủ𝘢 𝘛𝘩𝘰𝘳 đ𝘢𝘯𝘨 𝘤ầ𝘮 𝘮ộ𝘵 𝘬𝘩ẩ𝘶 𝘴ú𝘯𝘨 𝘮á𝘺.

𝒬𝓊á𝓃 𝒷𝒶𝓇 ℛ𝓊𝒷𝓎 𝒮ℴ𝒽ℴ 𝒫𝒽ú ℳỹ ℋư𝓃ℊ


𝚁𝚞𝚋𝚢 𝚂𝚘𝚑𝚘 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 đị𝚊 đ𝚒ể𝚖 𝚟𝚞𝚒 𝚌𝚑ơ𝚒 ở 𝚀𝚞ậ𝚗 𝟽 𝚢ê𝚞 𝚝𝚑í𝚌𝚑 𝚌ủ𝚊 𝚝ô𝚒. 𝙽ơ𝚒 đâ𝚢 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚚𝚞á𝚗 𝚋𝚊𝚛 𝚕ý 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚋ạ𝚗 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚑ưở𝚗𝚐 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚖ộ𝚝 𝚋ữ𝚊 𝚝ố𝚒. 𝚃ô𝚒 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚐𝚑é đế𝚗 đâ𝚢 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚟𝚞𝚒 𝚟ẻ đá𝚗𝚑 𝚌𝚑é𝚗 𝚝𝚘à𝚗 𝚋ộ 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚋á𝚗𝚑 𝚙𝚒𝚣𝚣𝚊 𝚝ạ𝚒 𝙿𝚒𝚣𝚣𝚊 𝟺𝙿’𝚜 𝚐ầ𝚗 đó. 𝚁𝚞𝚋𝚢 𝚂𝚘𝚑𝚘 𝚑𝚘ạ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚝ừ 𝟹𝚑𝟹𝟶 đế𝚗 𝟸𝚑 𝚜á𝚗𝚐 𝚖ỗ𝚒 𝚗𝚐à𝚢. 𝙲á𝚌 𝚗𝚑â𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚝ạ𝚒 đâ𝚢 𝚛ấ𝚝 𝚝𝚑â𝚗 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 𝚟à 𝚌𝚑𝚞 đá𝚘. 𝙱𝚒𝚊 𝚌ó 𝚐𝚒á 𝚔𝚑á 𝚛ẻ 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚕à 𝚖ộ𝚝 đ𝚒ể𝚖 𝚌ộ𝚗𝚐 𝚕ớ𝚗.

𝙽ơ𝚒 đâ𝚢 𝚖𝚊𝚗𝚐 đế𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑í 𝚟𝚞𝚒 𝚟ẻ 𝚗ế𝚞 𝚋ạ𝚗 𝚝𝚑ử 𝚑𝚘à 𝚖ì𝚗𝚑 𝚟à𝚘 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚛𝚎𝚝𝚛𝚘. 𝙲á𝚌 𝚋ứ𝚌 𝚝ườ𝚗𝚐 ở 𝚁𝚞𝚋𝚢 𝚂𝚘𝚑𝚘 đượ𝚌 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛í 𝚟ớ𝚒 𝚜ự 𝚔ế𝚝 𝚑ợ𝚙 𝚌ủ𝚊 𝚌á𝚌 𝚔ỷ 𝚟ậ𝚝 đ𝚒ệ𝚗 ả𝚗𝚑 𝚟à â𝚖 𝚗𝚑ạ𝚌, 𝚗𝚑𝚒ế𝚙 ả𝚗𝚑 𝚌ổ đ𝚒ể𝚗 𝚟à 𝚌á𝚌 𝚝á𝚌 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚝𝚑𝚞ậ𝚝 𝚗𝚐ẫ𝚞 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚔𝚑á𝚌 – 𝚖ộ𝚝 𝚜ố 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đó 𝚕à để 𝚋á𝚗.

𝙱ạ𝚗 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚍ễ 𝚍à𝚗𝚐 𝚝ì𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚁𝚞𝚋𝚢 𝚂𝚘𝚑𝚘 𝚟ì 𝚗ó ở 𝚟ị 𝚝𝚛í 𝚛ấ𝚝 𝚝𝚑𝚞ậ𝚗 𝚝𝚒ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚞ô𝚗 𝚟𝚒ê𝚗 𝚌ủ𝚊 𝙿𝚑ú 𝙼ỹ 𝙷ư𝚗𝚐. 𝙺𝚑𝚞 đô 𝚝𝚑ị 𝚗à𝚢 ở 𝚀𝚞ậ𝚗 𝟽 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚕à 𝚗ơ𝚒 𝚝ụ 𝚑ộ𝚒 𝚛ấ𝚝 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚌á𝚌 𝚚𝚞á𝚗 𝚋𝚊𝚛, 𝚗𝚑à 𝚑à𝚗𝚐 𝚟à 𝚚𝚞á𝚗 𝚌à 𝚙𝚑ê.

𝔎𝔥𝔲 𝔳𝔲𝔦 𝔠𝔥ơ𝔦 𝔍𝔲𝔪𝔭 𝔄𝔯𝔢𝔫𝔞 ℌ𝔦𝔪 𝔏𝔞𝔪


𝘑𝘶𝘮𝘱 𝘈𝘳𝘦𝘯𝘢 𝘏𝘪𝘮 𝘓𝘢𝘮 𝘭à 𝘯ơ𝘪 𝘣ạ𝘯 𝘴ẽ 𝘱𝘩ả𝘪 𝘵ậ𝘱 𝘭𝘶𝘺ệ𝘯 𝘮ộ𝘵 𝘤𝘩ú𝘵, 𝘮à 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘭à𝘮 𝘣ạ𝘯 𝘬𝘪ệ𝘵 𝘴ứ𝘤. 𝘔ở 𝘤ử𝘢 𝘵ừ 9 𝘨𝘪ờ 𝘴á𝘯𝘨 đế𝘯 9 𝘨𝘪ờ 𝘵ố𝘪 𝘮ỗ𝘪 𝘯𝘨à𝘺, 𝘑𝘶𝘮𝘱 𝘈𝘳𝘦𝘯𝘢 𝘏𝘪𝘮 𝘓𝘢𝘮 𝘮𝘢𝘯𝘨 đế𝘯 𝘮ộ𝘵 𝘴ố 𝘵𝘶ỳ 𝘤𝘩ọ𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘮 𝘨𝘪𝘢 𝘨ồ𝘮: 𝘝ượ𝘵 𝘲𝘶𝘢 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 1 𝘵𝘪ế𝘯𝘨, 𝘝ượ𝘵 𝘲𝘶𝘢 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘨𝘪ớ𝘪 𝘩ạ𝘯 𝘷à𝘰 𝘤á𝘤 𝘯𝘨à𝘺 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘶ầ𝘯 𝘩𝘰ặ𝘤 𝘝ượ𝘵 𝘲𝘶𝘢 1-2 𝘵𝘪ế𝘯𝘨 𝘷à𝘰 𝘤𝘶ố𝘪 𝘵𝘶ầ𝘯 𝘷à 𝘤á𝘤 𝘯𝘨à𝘺 𝘯𝘨𝘩ỉ.

𝘛ô𝘪 𝘬𝘩𝘶𝘺ê𝘯 𝘣ạ𝘯 𝘤𝘩ọ𝘯 𝘨ó𝘪 1 𝘵𝘪ế𝘯𝘨. 𝘔ộ𝘵 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘣ạ𝘯 𝘷à 𝘵ô𝘪 𝘯𝘨â𝘺 𝘵𝘩ơ 𝘤𝘩ọ𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘮 𝘨𝘪𝘢 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘨𝘪ớ𝘪 𝘩ạ𝘯. 𝘒ế𝘵 𝘲𝘶ả, 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘤ả 𝘤à 𝘱𝘩ê 𝘴ữ𝘢 đá 𝘵ô𝘪 đã 𝘶ố𝘯𝘨 𝘵𝘳ướ𝘤 đó 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ể 𝘤ứ𝘶 𝘯ổ𝘪 𝘵ô𝘪.

𝘊á𝘤 𝘩𝘰ạ𝘵 độ𝘯𝘨 𝘣ạ𝘯 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘵𝘩ử 𝘨ồ𝘮: 𝘵𝘳𝘢𝘮𝘱𝘰𝘭𝘪𝘯𝘦𝘴, 𝘩ố 𝘣ọ𝘵, 𝘤𝘩ướ𝘯𝘨 𝘯𝘨ạ𝘪 𝘷ậ𝘵 𝘷à 𝘵ườ𝘯𝘨 𝘭𝘦𝘰 𝘯ú𝘪. 𝘕𝘨𝘰à𝘪 𝘳𝘢, 𝘵ạ𝘪 đâ𝘺 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘤ó 𝘮ộ𝘵 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘫𝘶𝘯𝘨𝘭𝘦 𝘨𝘺𝘮 (𝘵ậ𝘱 𝘵𝘩ể 𝘩ì𝘯𝘩 𝘬𝘪ể𝘶 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘳ừ𝘯𝘨). 𝘛ô𝘪 𝘤ó 𝘭ẽ đã 𝘥à𝘯𝘩 𝘮ộ𝘵 𝘭ượ𝘯𝘨 𝘵𝘩ờ𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ầ𝘯 𝘵𝘩𝘪ế𝘵 ở đó 𝘤𝘩𝘰 𝘮ộ𝘵 𝘱𝘩ụ 𝘯ữ ở 𝘵𝘶ổ𝘪 𝘤ủ𝘢 𝘵ô𝘪.

ℌọ𝔠 𝔩à𝔪 𝔤ố𝔪 𝔳à 𝔫𝔥â𝔪 𝔫𝔥𝔦 𝔠à 𝔭𝔥ê 𝔥𝔬ặ𝔠 𝔯ượ𝔲 ở 𝔖𝔭𝔦𝔫 𝔞𝔫𝔡 𝔊𝔬𝔤𝔥


Đú𝘯𝘨, 𝘣ạ𝘯 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘩ọ𝘤 𝘤á𝘤𝘩 𝘭à𝘮 𝘮ộ𝘵 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 𝘣ì𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘩ấ𝘮 𝘯𝘩á𝘱 𝘮ộ𝘵 𝘭𝘺 𝘳ượ𝘶 𝘷𝘢𝘯𝘨 ở 𝘘𝘶ậ𝘯 7. 𝘚𝘱𝘪𝘯 & 𝘎𝘰𝘨𝘩 𝘤𝘶𝘯𝘨 𝘤ấ𝘱 𝘳ấ𝘵 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 𝘭ớ𝘱 𝘩ọ𝘤 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰ả𝘯𝘨 𝘵ừ 9𝘩30 𝘴á𝘯𝘨 đế𝘯 6𝘩 𝘵ố𝘪, 𝘮ỗ𝘪 𝘯𝘨à𝘺 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘶ầ𝘯, 𝘷ớ𝘪 𝘨𝘪á 𝘬𝘩𝘰ả𝘯𝘨 300.000 đồ𝘯𝘨/𝘭ớ𝘱, 𝘤ó 𝘵𝘩ê𝘮 𝘤𝘩𝘪 𝘱𝘩í 𝘤𝘩𝘰 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘵𝘳á𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘯 𝘵ù𝘺 𝘵𝘩𝘶ộ𝘤 𝘷à𝘰 𝘭ượ𝘯𝘨 𝘴ơ𝘯 𝘣ạ𝘯 𝘴ử 𝘥ụ𝘯𝘨. 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘍𝘢𝘤𝘦𝘣𝘰𝘰𝘬 𝘤ủ𝘢 𝘩ọ 𝘭𝘪ệ𝘵 𝘬ê 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘴á𝘤𝘩 𝘤á𝘤 𝘭ớ𝘱 𝘷à 𝘵𝘩ờ𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘩ọ𝘤. 𝘉ạ𝘯 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘤ó 𝘵𝘩ể đặ𝘵 𝘭ị𝘤𝘩 𝘩ọ𝘤 𝘵𝘳ướ𝘤 ở đâ𝘺.

𝘊ó 𝘵𝘩ể 𝘯ó𝘪, 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘬𝘩í 𝘵ạ𝘪 𝘚𝘱𝘪𝘯 & 𝘎𝘰𝘨𝘩 𝘬𝘩á 𝘵𝘩𝘰ả𝘪 𝘮á𝘪 𝘷à 𝘨𝘪ả𝘯 𝘥ị, 𝘱𝘩ù 𝘩ợ𝘱 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘮ớ𝘪, 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘤ấ𝘱 𝘷à 𝘤ả 𝘤𝘩𝘶𝘺ê𝘯 𝘨𝘪𝘢. 𝘕ế𝘶 𝘯𝘩ư 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 đ𝘪ề𝘶 𝘵𝘳ê𝘯 𝘷ẫ𝘯 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 đủ 𝘴ứ𝘤 𝘩ú𝘵 𝘷ớ𝘪 𝘣ạ𝘯 𝘵𝘩ì 𝘵𝘩ê𝘮 𝘮ộ𝘵 đ𝘪ể𝘮 𝘤ộ𝘯𝘨 𝘭à 𝘤á𝘤 𝘨𝘪á𝘰 𝘷𝘪ê𝘯 ở đâ𝘺 𝘤ự𝘤 𝘬ỳ 𝘵𝘩â𝘯 𝘵𝘩𝘪ệ𝘯 𝘷à 𝘭𝘶ô𝘯 𝘬𝘩í𝘤𝘩 𝘭ệ 𝘩ọ𝘤 𝘷𝘪ê𝘯.

𝔈𝔡𝔢𝔫 ℭ𝔬𝔣𝔣𝔢𝔢 ℌ𝔬𝔲𝔰𝔢

𝖤𝖽𝖾𝗇 𝖢𝗈𝖿𝖿𝖾𝖾 𝖧𝗈𝗎𝗌𝖾 𝗅à 𝗍𝗁𝗂ê𝗇 đườ𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗎ầ𝗇 𝗄𝗁𝗂ế𝗍 đố𝗂 𝗏ớ𝗂 𝗏ị 𝗀𝗂á𝖼 𝖼ủ𝖺 𝗍ô𝗂 𝗌𝖺𝗎 𝗆ộ𝗍 𝗍𝗁á𝗇𝗀 𝗁𝖺𝗒 𝗍𝗁è𝗆 ă𝗇 𝗆ộ𝗍 𝖻ữ𝖺 𝗌á𝗇𝗀 𝗉𝗁ươ𝗇𝗀 𝖳â𝗒 𝗍𝗁ị𝗇𝗁 𝗌𝗈ạ𝗇 𝗏à 𝗆ộ𝗍 𝗅𝗒 𝖼𝖺𝗉𝗉𝗎𝖼𝖼𝗂𝗇𝗈 đà𝗇𝗀 𝗁𝗈à𝗇𝗀. (𝖫ư𝗎 ý 𝗏ớ𝗂 𝗍ấ𝗍 𝖼ả 𝗇𝗁ữ𝗇𝗀 𝗇𝗀ườ𝗂 𝗌à𝗇𝗁 𝖼à 𝗉𝗁ê: 𝖤𝖽𝖾𝗇 𝗌ử 𝖽ụ𝗇𝗀 𝗁ạ𝗍 𝖼à 𝗉𝗁ê 𝖨𝗅𝗅𝗒). 𝖡ạ𝗇 𝖼ó 𝗍𝗁ể 𝗍ì𝗆 𝗍𝗁ấ𝗒 𝗊𝗎á𝗇 𝖼à 𝗉𝗁ê 𝗇à𝗒 𝗇ằ𝗆 𝗄𝗁𝗎ấ𝗍 𝗍𝗋ê𝗇 𝗆ộ𝗍 𝖼𝗈𝗇 𝗉𝗁ố 𝗇𝗁ỏ 𝗒ê𝗇 𝗍ĩ𝗇𝗁 ở 𝖯𝗁ú 𝖬ỹ 𝖧ư𝗇𝗀. 𝖭ế𝗎 𝗅ầ𝗇 đầ𝗎 đế𝗇 đâ𝗒, 𝖻ạ𝗇 𝖼ó 𝗍𝗁ể 𝗌ẽ 𝗀ặ𝗉 𝗄𝗁ó 𝗄𝗁ă𝗇 để 𝗍ì𝗆 đượ𝖼 đị𝖺 𝖼𝗁ỉ 𝗊𝗎á𝗇. 𝖭𝗀𝗈à𝗂 𝗋𝖺, đừ𝗇𝗀 đế𝗇 đâ𝗒 𝗏à𝗈 𝗍𝗁ứ 𝟥 𝗏ì 𝗊𝗎á𝗇 𝗄𝗁ô𝗇𝗀 𝗁𝗈ạ𝗍 độ𝗇𝗀 𝗏à𝗈 𝗇𝗀à𝗒 𝗇à𝗒. 𝖢ò𝗇 𝗅ạ𝗂, 𝖻ạ𝗇 𝖼ó 𝗍𝗁ể đế𝗇 𝖤𝖽𝖾𝗇 𝗏à𝗈 𝖼á𝖼 𝗇𝗀à𝗒 𝗄𝗁á𝖼 𝗍ừ 𝟪 𝗀𝗂ờ 𝗌á𝗇𝗀 đế𝗇 𝟫 𝗀𝗂ờ 𝗍ố𝗂 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗍𝗎ầ𝗇.

𝖭ó𝗂 𝗆ộ𝗍 𝖼á𝖼𝗁 đơ𝗇 𝗀𝗂ả𝗇, 𝗍𝗁ứ𝖼 ă𝗇 ở 𝖤𝖽𝖾𝗇 𝗋ấ𝗍 𝗇𝗀𝗈𝗇 𝗏à 𝗀𝗂á 𝗅ạ𝗂 𝗍𝗁ấ𝗉. 𝖯𝗁ả𝗂 𝗇ó𝗂 𝗅à 𝗌𝗂ê𝗎 𝗇𝗀𝗈𝗇. 𝖡ấ𝗍 𝖼ứ 𝗇ơ𝗂 𝗇à𝗈 𝗄ế𝗍 𝗁ợ𝗉 𝖻ơ 𝗏à𝗈 í𝗍 𝗇𝗁ấ𝗍 𝖻𝖺 𝗆ó𝗇 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗍𝗁ự𝖼 đơ𝗇 𝗌ẽ 𝗅𝗎ô𝗇 𝗇𝗁ậ𝗇 đượ𝖼 𝗆ộ𝗍 đá𝗇𝗁 𝗀𝗂á 𝗍ố𝗍 𝗍ừ 𝗍ô𝗂. 𝖳𝗁ê𝗆 𝗏à𝗈 đó, 𝖤𝖽𝖾𝗇 𝖼ũ𝗇𝗀 𝖼ó 𝗆ộ𝗍 𝗊𝗎á𝗇 𝖻𝖺𝗋 𝗍𝗋ê𝗇 𝗌â𝗇 𝗍𝗁ượ𝗇𝗀.

𝖧ọ 𝖼ũ𝗇𝗀 𝖼ó 𝗆ộ𝗍 𝖼ử𝖺 𝗁à𝗇𝗀 𝗌á𝖼𝗁 đầ𝗒 𝗇𝗀ẫ𝗎 𝗁ứ𝗇𝗀. 𝖳ô𝗂 𝗌ử 𝖽ụ𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗎ậ𝗍 𝗇𝗀ữ 𝖼ử𝖺 𝗁à𝗇𝗀 𝗌á𝖼𝗁 𝖼ũ𝗇𝗀 𝗄𝗁á 𝗌á𝗍 ở đâ𝗒 𝗏ì 𝗇ó 𝗍𝗁ự𝖼 𝗌ự 𝖼𝗁ỉ 𝗅à 𝗆ộ𝗍 đố𝗇𝗀 𝗌á𝖼𝗁 𝗄𝗁ổ𝗇𝗀 𝗅ồ 𝗑ế𝗉 𝖼𝗁ồ𝗇𝗀 𝗅ê𝗇 𝗍ườ𝗇𝗀.

Đâ𝔶 𝔩à 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 ý 𝔨𝔦ế𝔫 𝔥ơ𝔦 𝔱𝔥𝔦ê𝔫 𝔳ị 𝔠ủ𝔞 𝔱ô𝔦 𝔳ề 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 đị𝔞 đ𝔦ể𝔪 𝔳𝔲𝔦 𝔠𝔥ơ𝔦 ở 𝔔𝔲ậ𝔫 7, 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔱ô𝔦 𝔱𝔥ề đó 𝔩à 𝔰ự 𝔱𝔥ậ𝔱. Ẩ𝔫 𝔡ọ𝔠 𝔱𝔥𝔢𝔬 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 𝔠𝔬𝔫 đườ𝔫𝔤 𝔱𝔥𝔞𝔫𝔥 𝔟ì𝔫𝔥, 𝔱ươ𝔦 𝔱ố𝔱 𝔫à𝔶 𝔩à 𝔪ộ𝔱 𝔩𝔬ạ𝔱 𝔥𝔬ạ𝔱 độ𝔫𝔤 𝔱𝔥ú 𝔳ị đậ𝔪 𝔠𝔥ấ𝔱 𝔙𝔦ệ𝔱 𝔑𝔞𝔪.

Đừ𝔫𝔤 𝔮𝔲ê𝔫 𝔠𝔥𝔦𝔞 𝔰ẻ 𝔳ớ𝔦 𝔠𝔥ú𝔫𝔤 𝔱ô𝔦 𝔟𝔦ế𝔱 𝔥𝔬ạ𝔱 độ𝔫𝔤 𝔶ê𝔲 𝔱𝔥í𝔠𝔥 𝔠ủ𝔞 𝔟ạ𝔫 𝔳à 𝔫𝔥ữ𝔫𝔤 đ𝔦ề𝔲 𝔠ầ𝔫 𝔩à𝔪 ở 𝔔𝔲ậ𝔫 7 𝔩à 𝔤ì 𝔫𝔥é!


Bình luận

Mới hơn Cũ hơn